KẾ HOẠCH  TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM NĂM HỌC 2020-2021
 01/06/21  Kế hoạch hoạt động  35
Kế hoạch hoạt động công nghệ thông tin năm học 2020-2021
 01/06/21  Kế hoạch hoạt động  23
Kế hoạch năm học 2020-2021
 01/06/21  Kế hoạch hoạt động  22
Kế hoạch chuyên môn năm học 2020-2021