22/05/21  Thông báo từ Phòng  46
Công văn hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
 22/05/21  Thông báo từ Phòng  51
Hướng dẫn đánh giá xếp loại viên chức năm học 2020-2021
 07/05/21  Thông báo từ Phòng  54
Thông báo của Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Kon Tum về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19